Usługi serwisowe

PIECE AKUMULACYJNE

                         

PRZEGLĄD PIECÓW AKUMULACYJNYCH 

a) sprawdzenie stanu technicznego urządzenia;
b) sprawdzenie prawidłowości wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej;
c) przeprowadzenie wymaganych prób i pomiarów.


Zauważone uszkodzenia, stanowiące bezpośrednie niebezpieczeństwo powinny być natychmiast usunięte, a części w których występują powinny być odłączone i zabezpieczone przed ponownym załączeniem.
Przeglądy powinny być wykonywane przez osoby wykwalifikowane, z praktyką w przeprowadzaniu przeglądów danego typu urządzeń

 

Zasady bezpiecznej eksploatacji elektrycznych urządzeń grzewczych

  • podstawową zasadą jest przestrzeganie wymagań i zaleceń producenta opisanych w instrukcji danego urządzenia,
  • nie należy ustawiać elektrycznych urządzeń grzewczych bezpośrednio na podłożu palnym oraz w pobliżu materiałów łatwo zapalnych (mebli, firanek, itp.)
  • należy chronić palne podłożę przed zapaleniem (np.: stosować niepalne podkładki pod gorącymi urządzeniami),
  • nie należy stosować naprawianych "watowanych" bezpieczników topikowych oraz bezpieczników o większej mocy niż wskazane,
  • nie wolno wykonywać prowizorycznych podłączeń elektrycznych i przerabiać stałych instalacji oraz przedłużaczy elektrycznych.

 

Podstawą bezpiecznego użytkowania urządzeń grzewczych jest przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących użytkowania urządzeń grzewczych opisanych w instrukcjach.